Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Mustafa Râkım Efendi

Mustafa Râkım Efendi

 • Mustafa Râkım Efendi

 • Hayatı hakkında sınırlı bilgilere sahip oldu?umuz Mustafa Râkım Efendi, bugün Ordu İli῾ne ba?lı ?nye İlçesi῾nde 1171/1758 yılında dünyaya geldi. Babası Mehmed Kaptan῾dır. İlkö?renimini memleketinde tamamladıktan sonra, tahsilini ilerletmek maksadıyla İstanbul῾a geldi, İstanbul῾a kaç ya?ında geldi?i belli de?ildir.

  İstanbul῾da a?abeyi İsmail Zühdî῾nin himayesinde ilmî tahsiline ba?ladı. Ayrıca sanata, bilhassa hüsn-i hatt῾a kar?ı merak ve kabiliyeti sebebiyle önce a?abeyi İsmail Zühdî῾den sülüs ve nesih yazılarını me?k ederek icazetini l l 83/1769῾da on iki ya?ında aldı. İcazet aldı?ında kendisine "Râkım" mahlâsı verildi. III. Dervi? Ali῾den de yazı me?k etti. Bu arada ilmî tahsilini de tamamlayarak, İlmiye İcazetnamesini aldı. Mustafa Râkım, hafız ve müderrislik unvanlarını imzalarında kullanmı?tır.

  Ayrıca resme kar?ı alâkalı ve ba?arılı bir ressamdı. Yaptı?ı resim, Reisü῾l-Küttâb Râtip Efendi vasıtasıyla III. Selim῾e takdim edildi?inde resim çok be?enildi ve padi?ahın resmini yapması emredildi. Resmi yapıp padi?aha takdim etti?inde, H. 1203 tarihinde müderrislik payesi verildi. Yine bu vesile ile Hattat Râkım Efendi῾ye sikke ressamlı?ı ve tu?rake?lik görevi verildi. Devrin ileri gelenleri ile olan münasebeti dolayısıyla, onların çocuklarına yazı dersleri verdi. Hattat Râkım῾ın Sultan II. Mahmud῾a yakınlı?ı ve ona hat dersleri vermesi, padi?ah olmasından sonradır.

  Râkım Efendi, Râtib Efendi῾ye intisabı ile devlet ileri gelenleriyle münasebet kurdu. Yazıcı Mehmed Münîf Efendi ve Reisü῾l-Küttâb Re?îd Efendi, münasebet kurdu?u ki?ilerdendir. Yazıcı Mehmed Münîf Efendi vasıtasıyla Padi?ah III. Selim ile tanı?ır. İlk resmî görevini de bu vesile ile otuz ya?ında müderris olarak alır. Bu arada kendisine Sikke-i Hümâyûn ressamlı?ı ve tu?ra tanzimi görevi verilir. 1224/1809῾da İzmir mevleviyeti, 1229/1814῾te Edirne pâyesi, 1231/1816῾da Mekke pâyesi, 1233/1818῾de İstanbul pâyesi, 1235/1820῾de Anadolu pâyesi ve nihayet 1238/1822῾de Anadolu sadâretine tayin olunur, 4 Rebîulevvel 1239/8 Aralık 1823 Pazartesi gününe kadar bu görevde kalır.

  Kendisi Saray῾a intisabı dolayısıyla çok rahat bir hayat geçirmi?tir. ?zellikle Sultan II. Mahmud devrinde epey ra?bet gören Râkım Efendi, devamlı Saray῾a davet edilir, Padi?ah kendisi ile yazı me?k ederdi. Saray῾dan ayrılırken de kendisine, bohçalar içinde kuma?lar ve altınlar ihsan olunurdu.

  Sultan II. Mahmud, Râkım Efendi῾yi bir saraylısı, Emine Hanım ile evlendirmi?, fakat çocukları olmamı?tır. Hayatının sonlarına do?ru felç geçiren Mustafa Râkım Efendi, 15 ?a῾ban 1241 (25 Mart l826) Cumartesi günü vefat etmi?tir. Vasiyeti üzerine Fatih - Karagümrük῾te Atikali Pa?a Câmîi῾nin yanındaki arsaya defnedilmi?tir. Sonradan mezarının üzerine hanımı tarafından bir türbe ve yanına da medrese in?a olunmu?tur.

  Bir kadir?inaslık olarak günümüzde Fatih Karagümrük῾te türbesinin bulundu?u mahalle yakın bir yerdeki ilkö?retim okuluna "Hattat Râkım İlkö?retim Okulu" ve türbesinin bulundu?u soka?a "Hattat Râkım Soka?ı" adı verilmi?tir.

  Kaynak: Hattat Mustafa Râkım Efendi Hayatı, San῾atı ve Eserleri –
  Dr. Süleyman Berk,  Kaynak Yayınları, İstanbul/2003,

   

   

   

  Sonraki içerikSonraki içerik

  Mustafa Râkım Efendi menüsüne ait diger içerikler...

  1. Mustafa Râkım Efendi
  2. Mustafa Râkım Efendi῾nin Sanatı

   

  
  Site Hakkında

  ARAMAARAMA
  Hat Eserleri Galerisi


  Hat Eserleri Galerisinden...

  Gavsiye-i ?erife Ruhsatı῾ndan bir bölüm - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

   
   
  
  Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
  çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

  Kalem Güzeli - www.kalem-guzeli.org 2008 - 2019